بازارِ فرابورس

بازارِ فرابورس

عدم افشاء اطلاعات برخی شرکتهای بیمه در بورس ! / دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای بورسی چه می…

از انجا که شفافیت در ارایه اطلاعات ، عاملی موثر در پیشگیری از تقلب و تخلفات احتمالی است باید دید نهادهای نظارتی بورسی و بیمه ای در مقابل عدم انتشار به موقع اطلاعات برخی شرکتهای بیمه بورسی و فرابورسی چه واکنشی نشان می دهند.// در فصل سوم…

چقدر از ارزش بازارِ فرابورس به صنعت بیمه اختصاص دارد؟

در حال حاضر ۲.۸۱ درصد از ارزش کل بازار فرابورس ایران به صنعت بیمه و صندوق های بازنشستگی (به جز تامین اجتماعی) اختصاص دارد. از ۱۹ شرکت بیمه‌ای که بخشی از سهامشان در فرابورس ایران داد و ستد می‌شود ۱۰ شرکت در بازار پایه و ۹ شرکت در بازارهای…