بانک های ایرانی

بانک های ایرانی

ارتباط سوئیفت چند بانک ایرانی وصل شد

یک مقام سوئیفت گفت، ارتباط شبکه تراکنش های جهانی سوئیفت با تعدادی از بانک های ایرانی مجدداً وصل شده است و این بانک ها می توانند تراکنش های مالی بین المللی با بانک های خارجی را از سر بگیرند.

۹ بانک رفع تحریم شده از سوئیفت

بانک مرکزی۹بانک رفع تحریم شده را اعلام کرد؛بر این اساس بانکهای مرکزی، تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت ومعدن، ملت و ملی در فهرست رفع تحریم سوئیفت قرار گرفته اند.