بیمه تلفات

بیمه تلفات

چگونه بیمه تلفات و اموال از آموزش شبیه سازی گیمیفی برای ایجاد روابط قوی تر با مشتری استفاده کرد

ایجاد روابط بلند مدت با مشتریان به آموزش عالی متکی است و IF تأثیری را که آن ها به دنبال آن بودند با شبیه ‌سازی‌ های بازی ‌سازی شده (گیمیفی) Attensi ایجاد کرد.