بیمه زندگی خاورمیانه

بیمه زندگی خاورمیانه

سود بیمه زندگی خاورمیانه 2 برابر شد

بر اساس گزارش های منتشر شده در کدال، شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در 9 ماهه نخست سال جاری به سود خالص 67 میلیارد تومانی دست یافت که با رشد بیش از 2 برابری نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بود.