بیمه مهندسی

بیمه مهندسی

خسارت نقدی حق بیمه قرضی

دریافت حق بیمه به صورت اوراق آن هم در بیمه نامه های مهندسی که غالبا دارای سرمایه بالا و حق بیمه های سنگین می باشند ، عملا اثراتی سوء بر نقدینگی شرکت های بیمه دارد . این مساله وقتی خود را بیشتر نمایان می کند که بیمه نامه های فوق الذکر در اثر…