بیمه کوثر

بیمه کوثر

ضرورت گفتمان سازی در تحقق اهداف صنعت هوشمند

نواندیشی، نوآفرینی و هوشمندسازی در تمام ابعاد صنعت بیمه باید به عنوان یک ضرورت مدنظر قرار گیرد و اینگونه همایش ها بستری برای گفتگوی نظام مند بین مخاطبان و بازیگران اکوسیستم نوآوری را فراهم می نماید.

سیستمهای Rule Base و Risk Base بررسی شد/ ناظر خط کش بدست یا ناظر منعطف

دقیقی اصل کارشناس و صاحب نظر صنعت بیمه در همایش مدیریت ریسک و بیمه  به تفاوت سیستمهای Rule Base و Risk Base اشاره کرد و گفت: در تشریح سیستمهای نظارتی Rule Base که از صنعت بیمه سوئیس استخراج شده، اصطلاح جالبی  بکاربرده شده مبنی بر اینکه…