بیمه گری باز

بیمه گری باز

جبهه مشترک بیمه مرکزی و استارتاپ ها در مسیر نوآوری باز/ محمود فراهانی

تردیدی نیست که بیمه مرکزی و استارتاپ ها در یک جبهه قرار دارند اما نه در مقابل شبکه فروش سنتی بلکه در راستای تحقق تحول دیجیتال.اعتماد متقابل کلید حرکت صحیح، موثر و سریع در راستای تحقق اهداف است.برگزاری نشست هایی که به درک متقابل از هم کمک می…

روابط عمومی در عرصه نظارت

نحوه عملکرد روابط عمومی در نهاد ناظر بیمه‌ای از سه منظر اهمیت کلیدی دارد؛ اول از منظر راهبری، دوم الگوسازی و سوم کمک به تحقق اهداف نظارتی ناظر بیمه‌ای.