تامین مالی

تامین مالی

مدیریت ریسک نقدینگی و نسبت تأمین مالی خالص با ثبات (NSFR)/ دستورالعمل کمیته بال 3

تغییر سررسید توسط بانک‌ها بخش مهمی از واسطه‌گری مالی است که به تخصیص کارآمد منابع و ایجاد اعتبار کمک می‌کند. با این حال، یکسری انگیزه‌های خصوصی اتکای بیش از حد به تأمین مالی ناپایدار دارایی‌های اصلی را که اغلب غیر نقدشونده هم هستند بسیار…

جایگاه صنعت بیمه در نظام تأمین مالی ، چالش ها و راهکارها/رسول رحمتی نودهی

کنار هم بودن بانک و بیمه یک حرکت مثبت برای اقتصاد کشور است مشروط به آنکه صنعت بیمه در کنار بانک به گسترش بازار پولی مالی کمک کند نه اینکه تنها وظیفه تقویت هزینه رقابت در سیستم بانکی را بر عهده د اشته باشد که این موضوع نیز نباید به عنوان هدف…