تخفیف بیمه ثالث

تخفیف بیمه ثالث

انتقال تخفیف عدم خسارت چند وسیله نقلیه مشابه به یک وسیله و ذکر چند نظر

برای اینکه تخلفات رشد نکند(کاهش تخلف پیشکش) تخفیف فعلا روی خود خودرو باشد منتها بیمه مرکزی در قالب سنهاب بانک اطلاعاتی رانندگان پرریسک را مشخص و درجه بندی ریسک کند. (تاکید بر درجه بندی )این بانک اطلاعات به صورت مشارکتی با نیروی انتظامی…