تشکلهای صنفی نمایندگان

تشکلهای صنفی نمایندگان

لفظ متخلف برای کارگزاران مجوز دار! / اتهام به نهادهای بالادستی؟

در جلسه انجمن کارگزاران و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی نمایندگان به رویکرد کارگزاران برخط و مراجعه به سازمانهایی غیر از بیمه مرکزی جهت اصلاح آیین نامه ها بنفع خود اعتراض شده است در گزارش این نشست که از سوی این انجمن برای ریسک نیوز ارسال شده…