توانگری شرکتهای بیمه

توانگری شرکتهای بیمه

آمار شکایات شرکت های بیمه را شفاف کنید!

یکی از مطالبات مردمی و تکلیف بیمه مرکزی طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از رئیس کل جدید بیمه مرکزی می تواند در دسترس قرار دادن  سامانه آمار عملکرد شکایت شرکت های بیمه باشد.

مصوبه افزایش سرمایه شرکتهای بیمه لغو شود / باید برای جنگ قیمت ها چاره اندیشی کنیم

از دولت محترم تقاضا می کنیم مصوبه افزایش سرمایه شرکتهای بیمه را لغو کند و به صنعت بیمه اجازه دهد بر اساس معیار حاشیه توانگری ، سرمایه هایی ارایه شود و شرکتهای بیمه بر این مبنا شکل بگیرند.

هشدار بیمه مرکزی به شرکت های بیمه با توانگری مالی پایین

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی گفت: شرکت های بیمه با توانگری مالی پایین باید تهمیدات لازم را برای بهبود وضعیت انجام دهند زیرا درغیر این صورت مراجع ذیربط همانند شورای عالی بیمه و سایر مراجع می توانند در خصوص آنها تصمیم گیری کنند.