توانگری مالی بیمه معلم

توانگری مالی بیمه معلم

افزایش سطح توانگری مالی بیمه معلم در 1401

با تایید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای دومین سال پیاپی ، توانگری مالی بیمه معلم معادل 124درصد در سال 1401 و با افزایش معنادار نسبت به سال 1400 ،بار دیگر در سطح یک قرار گرفت.