جامعه اکچوئران

جامعه اکچوئران

مقایسه انجمن های اکچوئری در ایران و جهان / فقدان انجمن های اکچوئری قدرتمند ریسک ورشکستگی بیمه های…

در کشور ما هنوز میزان دامنة عملکرد انجمن اکچوئری‌های کشور بسیار کم بوده و باید بیش از پیش در بخش کسب و کار مد نظر قرار گیرد. شاید یکی از دلایل ریسک بالای ورشکستگی کسب و کار در کشور ما از نظر نهادهای بین‌المللی، عدم وجود نهادهایی چون انجمن…

کدام شرکت بیمه احتمال ورشکستگی خود را بر اساس مدل اکچوئری محاسبه کرده است؟/ برخورد با تخلفات…

اگر یک اکچوئر ذخیرة ناکافی را تأیید کند در واحد نظارتی‌ بیمة مرکزی پیش‌بینی شده است که با تخلفات اکچوئر رسمی چگونه برخورد شود./دغدغة امروز احتمال ورشکستگی شرکت‌های بیمه است. امروز کدام شرکت بیمه احتمال ورشکستگی خود را بر اساس مدل اکچوئری…