خبرنگار نما

خبرنگار نما

خبر و خبرنگاری در این روزها/ محمود فراهانی

به نظر می رسد ماموریت خبرنگار نه بیان حقیقت و نه واقعیت است. ماموریت وی گزارش کردن آن چیزی است که می بیند و برای خوب و عمیق دیدن علاوه بر داشتن بینش ، دانش و مهارت از سوی خبرنگار، الزاماتی هم باید در جامعه وجود داشته باشد تا ما شاهد بروز…

این قدرت شما نیست، چون شما خبرنگار نیستید

آنها بازیگردان عرصه رسانه نیستند بلکه بازیگران صحنه ای هستند که اساساً به معنای واقعی و حرفه ای آن نمی توان آن را رسانه و فعالانش را خبرنگار نامید. قدرتی که امروز به خود و رسانه شان نسبت می دهند را وام دار بستری مهیا شده برای پاسخگویی به…