خشایار نصیری مطلق

خشایار نصیری مطلق

بیمه سایبری راهی جهت مدیریت خطرات اینترنتی

در حالی که بیمه سایبری هنوز در ابتدای راه است، اما هیچکس نمی‌تواند پویایی آن را نادیده بگیرد و این نوع بیمه همواره در حال تبدیل شدن به ابزاری اساسی برای مدیریت این خطرات اینترنتی است. جهانی شدن صنعت بیمه، مکانیزم‌هایی را برای ارزیابی و…