راه اندازی وب سایت

راه اندازی وب سایت

9 برنامه کاربردی تکنولوژی دیجیتال در بیمه عمومی/ از تلماتیک تا بیمه همتا به همتا

در این مقاله 9 برنامه تکنولوژی دیجیتال (9 برنامه کاربردی بیمه عمومی) که ممکن است بیشترین پتانسیل به جهت مختل کردن یا تغییر بیمه عمومی طی ده سال آینده را داشته باشند، اشاره شده است./این بخش به بررسی این موضوع می‌پردازد که چرا این 9 برنامه…