رشد سودآوری

رشد سودآوری

کاهش زیان انباشته بیمه سرمد و رشد سود آوری

شرکت بیمه ا سرمد تا پایان آذر 4 میلیارد تومان سود خالص محقق کرد در حالی که در دوره مشابه قبل زیان 273 میلیارد تومانی ساخته بود. به این ترتیب زیان انباشته با کاهش 2 درصدی نسبت به ابتدای سال به 232 میلیارد تومان رسید.