مطالب مرتبط با روابط عمومی

تقدیر سلیمانی از روابط عمومی نهاد نظارتی

بازنشر

یک تحلیل گر رسانه : به مدیران روابط عمومی اجازه ابتکار عمل دهید / روابط‌عمومی‌ها جاده صاف‌کن بنگاههای اقتصادی

نگاهی به ترک بیمه میهن توسط محمدی از زاویه ای دیگر /بهشت برای یکی به بهای جهنم برای دیگری / قوانین چه می گوید؟

جهش توانگری بیمه میهن

مدیران روابط عمومی شرکتهای بیمه بخوانند؛

پیشنهاد به روابط عمومی های شرکتهای بیمه / تشکیل «صندوق مشترک توسعة فرهنگ بیمه»

  1. 1