روند

روند

افزایش ۳.۵ میلیون نفر بیکار در ۶ سال

سازمان جهانی کار با پیش بینی اینکه نرخ بیکاری جوانان در سال ۲۰۱۸ معادل ۱۲.۸ درصد خواهد بود، اعلام کرد: تعداد جوانان بیکار در فاصله سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ به میزان ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.