ریسک اینترنتی

ریسک اینترنتی

بیمه سایبری راهی جهت مدیریت خطرات اینترنتی

در حالی که بیمه سایبری هنوز در ابتدای راه است، اما هیچکس نمی‌تواند پویایی آن را نادیده بگیرد و این نوع بیمه همواره در حال تبدیل شدن به ابزاری اساسی برای مدیریت این خطرات اینترنتی است. جهانی شدن صنعت بیمه، مکانیزم‌هایی را برای ارزیابی و…