سخنگوی صنعت بیمه

سخنگوی صنعت بیمه

در مقابل قانون گردن ما از مو باریکتر است / شفاف سازی در مورد فرار مالیاتی یک شرکت بیمه/ اموال مازاد…

در صندلی داغ بیمه مرکزی، سخنگوی نهاد نظارتی و مدیران متبوع در خصوص انتصاب مدیر عامل بیمه معلم و ابهامات انتصاب سایر مدیران دولتی در شرکتهای بیمه خصوصی ، ابهامات شرکت بیمه سینا در فرار مالیاتی بیمه های عمر و طرح مولد سازی دارائی های دولتی و…