سرمایه‌گذاران جهانی

سرمایه‌گذاران جهانی

تغییر پرتفوی سرمایه‌گذاران جهانی

نقدینگی ایجاد شده در دوران کرونا موجب شده بود که تقاضا به سرعت بهبود داشته باشد، ولی همچنان مشکلات حاضر در زنجیره تامین موجب افزایش قیمت‌ها می‌شد. در کنار این موضوع، شرایط بازار کار نیز روبه بهبود بود و با افزایش دستمزدها، هم بر هزینه…