سیدمحمد کریمی

سیدمحمد کریمی

منوط شدن صدور ثالث به پرداخت عوارض بزرگراهی بدون زیرساخت های لازم به سردرگمی بیمه گذاران و شرکت های…

دبیر کل سندیکای بیمه گران با بیان اینکه منوط بودن صدور بیمه نامه ثالث به پرداخت عوارض بزرگراهی نیازمند بسترهای لازم است، تاکید کرد که سندیکا نامه ای به رئیس کل بیمه مرکزی ارسال کرده مبنی بر اینکه اجرای این بند قانونی مندرج در بودجه نیازمند…

در رقابت بسته نبود / توسعه مطالبه گری

اگر چنانچه شرکتی برخلاف مصوبة هیئت رئیسه یا شورا اقدامی انجام دهد کمیتة انضباطی به دو شکل وارد میدان می‌شود؛ اول اینکه یکی از شرکت‌های عضو شکایت کند در این صورت دبیر کل طبق دستورالعمل‌ها موظف است تبادل لوایح کند و آن را به کمیتة انضباطی…

از محورهای پنج گانه راهبردهای کریمی تا ایجاد نهاد داوری در صنعت بیمه// عملکردم را شش ماه دیگر…

وقتی آقای حجاریان آمد مطمئن بودم که این تعداد به‌رغم اینکه قول داده بودند ریزش می‌کنند؛ ولی من نیامده بودم که بازگردم و اتفاقاً معتقدم؛ رقیب قوی، مبارزه و رقابت را جدی‌تر می‌کند.//اگر یکی از اعضا سندیکا با مسیر سایر اعضا مخالفت کند آیا او…

احترام به دموکراسی و مسوولیتهای سنگین کریمی

شهد شیرین انتخاب اصولا نباید باعث شود تا کریمی سنگینی مسئولیت را فراموش کند.// در این راه شاید مسئولیت اصلی کریمی بیشتر روی این اصل مهم باشد که بتواند اعتقاد و باور اعضای سندیکا را به رفتارهای سندیکایی و تاکید بر پایبندی به منافع مشترک…