شرکت‌های کارگزاری برخط

شرکت‌های کارگزاری برخط

چالش جدی در صنعت بیمه فروش سنتی یا آنلاین؟/ ربابه موسوی خورشیدی

یکی دیگر از راهکارها استفاده از ابزارهای تنبیه و تشویق است. در حال حاضر هیچ نظارت جامع و دقیقی بر فعالیت شرکت‌ها و شبکه فروش وجود نداد مثلاً یک کارگزار برخط صرفاً به فروش بیمه اتومبیل اکتفا کرده و با تبلیغات وسیع اقدام به بازاریابی در…