شرکت بیمه اتکایی تهران

شرکت بیمه اتکایی تهران

برگزاری سمینار تفکر دیجیتال در صنعت بیمه

سمینار تفکر دیجیتال با ارائه مهدی شامی زنجانی، پژوهشگر تفکر و تحول در عصر دیجیتال در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ و با حضور جمعی از مدیران ارشد صنعت در محل شرکت بیمه اتکایی تهران برگزار شد.