شرکت ریتون

شرکت ریتون

نوآوری‌های فناورانه محرک کلیدی تحول صنعت بیمه خواهد بود

صنعت بیمه به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد، نقشی اساسی در تقویت پایه‌های جامعه دارد. با این حال، این صنعت در سال‌های اخیر به‌سبب فشارهای اقتصادی، تغییر قوانین و مقررات، تغییر انتظارات بیمه‌گذاران، ظهور نسل جدید یعنی نسل هزاره و نسل زد،…