شرکت فرعی بانک

شرکت فرعی بانک

صدور مجوز انتشار اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام بانک آینده

بر اساس اطلاعات افشا شده در سامانه کدال، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز انتشار اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام بانک آینده (وآیند) به مبلغ 2.500 میلیارد ریال توسط شرکت گروه مالی و اقتصادی آینده (شرکت فرعی بانک) را صادر نمود.