شرکت های بیمه غیردولتی

شرکت های بیمه غیردولتی

شرکت های بیمه غیردولتی هم مشمول طرح شفافیت قوای سه گانه شدند

شرکت های بیمه غیردولتی مشمول طرح شفافیت قوای سه گانه شدند. مشمولین این قانون موظفند داده ها و اطلاعات مندرج را که مربوط به آن دستگاه می باشد، از طریق سامانه های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند.عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر…