شرکت کاربلد

شرکت کاربلد

برگزاری سمینار تخصصی فروش آنلاین بیمه و توسعه کسب و کار نمایندگان

پیرو امضای توافقنامه شرکت بیمه پارسیان و شرکت کاربلد در خصوص ارائه زیرساختهای نرم افزاری فروش آنلاین بیمه برای نمایندگان بیمه پارسیان، اولین سمینار تخصصی فروش آنلاین بیمه و توسعه کسب و کار نمایندگان بیمه پارسیان برگزار شد.