شریف زاده

شریف زاده

سه راهی بازار باز و قطب های مریض

شریف‌زاده معتقد است مهم‌ترین چالشی که مانع عملیات بازار باز است چالش زياندهی شبكه بانکی است. تا زمانی که بانک‌ها سالم نشوند انتظار داریم که عملیات بازار باز هم به خوبی انجام نشود و پاسخ ندهد. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق می گوید تا زمانی…