شعر کوتاه

شعر کوتاه

«شکل‌های مرگ» به نمایشگاه رسید

«شکل‌های مرگ» عنوان جدیدترین اثر حمیدرضا شکارسری است که توزیع آن از امروز در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران آغاز شده است.