شفافیت اطلاعات

شفافیت اطلاعات

جای خالی آندررایترهای مستقل در قراردادهای بزرگ بیمه ای / عدول از اصول شفافیت برابر با نابودی شرکت…

رافع: اگر استانداردها به ویژه استاندارد IFRS17 اجرا شود و بیمه مرکزی بسترهای افشای سلامت این اطلاعات را فراهم بیاورد، هر شرکتی بخواهد از چارچوب آن عدول کند، ظرف دو سال نابود می‌شود./جعفری:باید مسیری را پیش ببریم که بیمه‌گذار دنبال ما بیاید؛…