شفاف سازی بیمه دانا

شفاف سازی بیمه دانا

شفاف سازی بیمه دانا در خصوص قراردادهای عمده

شرکت بیمه دانا در خصوص قراردادهای عمده منعقد شده برای کل سال 1402 شفاف سازی کرد. بر این اساس مبلغ قراردادهای منعقد شده شرکت مذکور با وزارت اموزش و پرورش، شرکت مخابرات ایران و شرکت فولاد به ترتیب 6.8 هزار میلیارد تومان، 1 هزار میلیارد تومان…