شمول مالی

شمول مالی

توسعه عدالت مالی در ایران؛ فرصت‌ها و‌چالش ها

به گزارش ریسک نیوز، یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «دوشنبه‌های نوآوری» و پنل«توسعه عدالت مالی در ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» با حضور علی عبدالهی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی؛ مهران رضوانی, مدیرعامل بیمه تجارت نو و روزبه بالونژاد نوری،…

طراحی محصولات جدید بیمه ای جهت ارتقاء عدالت مالی

مهران رضوانی، مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو در یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «دوشنبه‌های نوآوری» با موضوع: «توسعه عدالت مالی در ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» و در استیج سخنکده متن، طراحی محصولات جدید جهت ارتقاء عدالت مالی را مهم خواند و گفت:…

الزام بر تدوین سند ملی شمول مالی

به گزارش ریسک نیوز، روزبه بالونژاد نوری، عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی در یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «دوشنبه‌های نوآوری» با موضوع: «توسعه عدالت مالی در ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» و در استیج سخنکده متن، در ارائه ای به بررسی اهمیت…

مهم‌ترین شاخص‌ها در توسعه فراگیری مالی

به گزارش ریسک نیوز، علی عبدالهی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «دوشنبه‌های نوآوری» با موضوع: «توسعه عدالت مالی در ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» و در استیج سخنکده متن به نمونه هایی از شاخص ها در فراگیری مالی…