صندوق خسارتهای بدنی

صندوق خسارتهای بدنی

سفرهای 31 گانه مدیر عامل صندوق خسارتهای بدنی چه دستاوردی داشت؟

صندوق تامین خسارتهای بدنی که طی دو سال اخیر راهبرد تغییر نقش از حمایت گری به تنظیم گری را در دستور کار قرار داده، 31 سفر استانی را جهت پایش شعب و نظارت میدانی در سراسر کشور و همچنین پرکردن خلا تعامل دو سویه با نهادهای بالا دستی کلید زد. به…