صندوق مهررضا

صندوق مهررضا

بیمه ازدواج، ازدواج را ویران می کند

مهمترین ضرر طرح بیمه ازدواج این است که تلقی از ازدواج را دگرگون می‌کند. بنابراین اگر محقق شود ازدواج را ویران کرده است زیرا ازدواج را به امری مالی و اقتصادی تبدیل کرده است.