صنعت بیمهگ

صنعت بیمهگ

خاندوزی به همایش ملی بیمه و توسعه نرفت اما در کنفرانس تحول دیجیتال بیمه سخنرانی کرد

در حالیکه عدم حضور سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در بیست و نهمین همایش ملی بیمه و توسعه خبر ساز شده و شائبه های بسیاری را ایجاد کرد؛ اما امروز وی در کنفرانسی تحت عنوان اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه سخنرانی کرد این در حالی…