صنعت بیمه بازرگانی

صنعت بیمه بازرگانی

بررسی آخرین وضعیت صنعت بیمه بازرگانی در مجلس

محمدرضا خوش کیش ، عضو شورای عالی بیمه هدف از برگزاری این نشست را ارتباط دو سویه میان صنعت بیمه و مجلس دانست و گفت:" آخرین وضعیت صنعت بیمه بازرگانی کشور در فضای کاملا کارشناسی با حضور نمایندگان  در  کمیسیون اقتصادی مجلس، شورای عالی بیمه و…