صنعت بیمه در 1401

صنعت بیمه در 1401

خسارت از سود پیشی گرفت /ضربه سنگین بازار سرمایه به بیمه های زندگی(بخش اول)

کشاورز:به نظر می‌رسد شرکت‌های بیمه در بخش درمان ضریب خسارت‌های بالایی داشته باشند به ویژه شرکت‌هایی که بی‌مهابا فروش داشته باشند. / حیدری: در بیمه‌های زندگی بازار سرمایه ضربة سنگینی به شرکت‌ها وارد کرد در بخش کسب و کاری هم در بخش تورم و…