صنعت خ.درو

صنعت خ.درو

ارزان‌سازی کاذب خودرو برای رفع انحصار از صنعت خودرو / راهکار رفع انحصار ارزان‌سازی خودروهای بخش…

با اقداماتی که دولت در بخش خصوصی به بهانه رفع انحصار و با قیمت‌سازی کاذب آغاز کرده است نه تنها نمی‌توان انتظار رفع انحصار در صنعت خودرو را داشت بلکه باید در انتظار سرریز تقاضای کاذب و هجوم سرمایه‌های سرگردان و ویران کننده به سمت خودروهای…