صنعت فرش

صنعت فرش

تامین مالی بانک توسعه صادرات برای صنایع ارزآور و اشتغال‌زا

بانک توسعه صادرات ایران تامین مالی صادرات صنعت فرش و ریسندگی را به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و ارزآور در اولویت کاری خود قرار داده است. این بانک با تامین مالی طرح توسعه خط تولید واحدهای صنعتی از جمله واحد ریسندگی گلرنگ فرش بیدگل در اصفهان به…