ضميري

ضميري

سه گام برای فروش بهتر بیمه عمر از زبان بنیانگذار شرکت نمایندگی پیشتازان پاسارگاد

توکلی یاداور شد:  خيلي از شركت‌هاي بيمه را مي‌بينم كه آرزويشان است مثل بيمه پاسارگاد بتوانند يك شبكه فروش داشته باشند، ولي حاضر به هزينه نيستند، حاضر به وقت‌گذاشتن نيستند، حاضر نيستند يك مقدار از آن باورها و تفكرات سنتي خود فاصله بگيرند و…