طرح بیمه تکمیلی بازنشستگی

طرح بیمه تکمیلی بازنشستگی

محصول بیمه ای برای رفاه کارکنان

شرکت ها برای پرورش نیروهای خود زمان زیادی صرف می کنند در این راستا بیمه پاسارگاد برای حفظ نیروهای خود طرحی را در قالب بیمه بازنشستگی ارائه کرده است.