طرح حمایت ازبیکاران

طرح حمایت ازبیکاران

رفع اشکال طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار با بیان اینکه دولت مخالف طرح مصوب مجلس برای پرداخت بیمه بیکاری است، گفت: ارتقای توانمندی بیکاران یکی از تاکیدات دولت در کنار بحث بیمه ای آنهاست و حمایت مادی صرفا برای افراد جویای کار مناسب نیست.