طرح مولد سازی

طرح مولد سازی

برج جردن در قالب طرح مولد سازی دولت بفروش می رسد / انتقال بیمه مرکزی به ساختمان ناهید تا اطلاع ثانوی

با توجه به اینکه بیمه مرکزی نیز در لیست دارایی های مشمول مولد سازی قرار دارد، خبر می رسد که برج جردن به فروش می رسد و بیمه مرکزی تا اطلاع ثانوی به ساختمان ناهید منتقل می شود.