طی سالهای 82 تا 93

طی سالهای 82 تا 93

روند نامتوازن رشد دیه و حق بیمه شخص ثالث/تحلیل آماری یک دهه اثرگذاری دیه بر بیمه

آمارهای موجود نشان می دهد ، طی سال های ۸۲ تا ۸۵ نرخ رشد حق بیمه شخص ثالث متناسب با نرخ رشد دیه بوده است در حالیکه از سال ۹۱ تا ۹۳ همواره حق بیمه نرخ رشدکمتری را نسبت به نرخ دیه تجربه کرده است.