عباسیان فر مدير كل دفتر برنامه ريزي و امور فنی بیمه مرکزی

عباسیان فر مدير كل دفتر برنامه ريزي و امور فنی بیمه مرکزی

اهم تغییرات آیین نامه سرمایه گذاری بیمه را بشناسید/ پر توانها در سرمایه گذاری آزاد تر می شوند

عباسیانفر:شرکتهای بیمه ای که بین سطح توانگری یک و یک و نیم برابر قرار دارند که به آنها تا ۵۰ درصد اجازه داده‌ایم نوسان و تلورانس در نصاب‌ها را رعایت نکنند؛ هم سقف‌ها و هم کف‌ها را./ ابوجعفری :شرکت‌های بیمه می توانند، موسس یک صندوق سهام…