عدم کسر حق بیمه از بن

عدم کسر حق بیمه از بن

سود و زیان لغو کسر حق بیمه از بن کارگری

شاید آقای نوربخش برای خلاصی از فشار کارفرمایان بر سازمان تامین اجتماعی چنین پیشنهادی را به شورای عالی کار داده است، چرا که کسر حق بیمه از بن کارگری برای کارفرمایان هزینه بردار است/ پرداخت بن کارگری به صورت «نقدی» و «مستمر» به سود کارگران…