عضو هیات مدیره بیمه ملت

عضو هیات مدیره بیمه ملت

صورت‌های مالی ۱۴۰۱ بیمه ملت به تصویب سهامداران رسید

مجمع بیمه ملت مقرر کرد پس از کسر مبالغ مربوط به اندوخته قانونی، اندوخته احتیاطی (سرمایه) از سود شرکت که در صورت‌های سود و زیان به مبلغ ۲ هزار و ۱۲۱ میلیارد ریال است، در راستای رعایت مفاد مایه ۹۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مبلغ ۳۰۶.۵۷۲…

«هیئت مدیره‌های نرو »، آفت مدیریتی صنعت بیمه /سید محمد مهدی بهشتی نژاد

بدون تردید تاکید آیین‌نامه 93 بر حقیقی بودن اعضای هیئت مدیره موسسات بیمه در زمان تدوین و تصویب، مبتنی بر مصالح و در پاسخ به چالش‌‌هایی بوده است؛ با این حال صنعت بیمه را با مواجه با پدیده و چالش مدیریتی دیگری کرده است که آن را «هیئت…