عقد بیمه

عقد بیمه

«بررسی فقهی عقد بیمه» کتاب شد

کتاب «بررسی فقهی عقد بیمه» در چهاربخش «کلیات»، «صحت عقد بیمه بر اساس ادله‌ی عام»، «عقد بیمه با عقود معین» و «موانع صـــحت عقد»، نوشته‌ی ناصر نیکخو امیری از سوی انتشارات سمت منتشر شد.

«کلیات عقد بیمه» فصلی دیگر در ادبیات حقوق بیمه گشود

حقوق بیمه با وجود گسترش در همه حوزه‌ها فاقد جایگاه حقوقی روشن در ادبیات حقوقی کشور است. در اغلب متون این حوزه، از مدیریت بیمه و اقتصاد آن صحبت شده که تحلیل‌های عمیق حقوقی، تبیین زوایای حقوق بیمه و قراردادهای منعقده در این بخش، از ضرورت‌های…